ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សាលម្ហូបអាហារនៃវៀតណាម

អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ 132 ផ្លូវហ្វូរហ័រ
ទូរស័ព្ទលេខ : (02) 2834-6268, 0955-911838
ពេលវេលា : 10: 00-21: 00
បង្កើតឧស្សាហកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ:2011
អ្នកចាត់ការទូទៅនៃប្រភពដើមរបស់ជាតិគឺ : សញ្ញាតិវៀតណាម

越南美食館