ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

士林區តំបន់សឹកលីង

Fiesta Cafeteria

អាស្រ័យដ្ឋាន:តំបន់សឹកល៉ីងផ្ទះលេខ 95-9 ផ្លូវ ហ្វូរគ័រ        
ទូរស័ព្ទ:(02)2836-0199、0953-649-434               
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:00~22:00, 9:00~21:00               
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2003                   
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ប្រទេសប៉េរូ    

Fiesta Cafeteria