ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ដោនឡូត៍តារាង

ការត្រួតពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវអំពីការថ្នាក់ថ្នូមការរស់នៅនិងសំណូរពរយោបល់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅក្រុងតៃបី