ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ដោនឡូត៍តារាង

ទីតាំងសំខាន់បានរៀបចំគណៈកម្មការពិគ្រោះអំពីវិធានការថែរក្សានិងណែនាំសំរាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃបី