ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ទៅទីកនែ្លងណារកស្រ្តីអ្នកថែទាំក្មេង?

មន្ទីរសង្គមកិច្ចសហការជាមួយអង្គភាពស៊ីវិលបង្កើតស្រ្តីអ្នកថែទាំក្មេងតាមសហគមន៍
ផ្តល់ពត៌មានអំពីស្រ្តីអ្នកថែទាំក្មេងជិតផ្ទះហើយអង្គការរៀបចំនឹងតែងតែទៅត្រួតពិនិត្យ
ការងាររបស់ស្រ្តីអ្នកថែទាំក្មេងហើយណែនាំអំពីការថែទាំក្មេងដើម្បីធានាគុណភាពថែទាំក្មេង។ព័ត៌មានលំអិតសូមទស្សនាបណ្តាញ់ព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មថែទាំរបស់សាលាក្រុងតៃប៉េ ឬតេទូរស័ព្ទលេខៈ០២-២៧៤៨-៦០០៨។