ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ភោជនីយដ្ឋាន ហាំងថៀនគឺ

លក្ខណៈពិសេស:ម្ហូបកូរ៉េ
អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ15 ច្រក1 នុង តំណាក់ផ្លូវទី4 ផ្លូវឡសឺកហ្វូរ ខ័ណ្ឌស៊ួយយៀន
ទូរស័ព្ទ:(02)2368-0788
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:30–14:30、17:30–21:30
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2011
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ប្រទេសកូរ៉េ

ភោជនីយដ្ឋាន ហាំងថៀនគឺ