ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

អ៊ីកតាលីកស៊ែវអ៊ីក little Italy

អាស័យដ្ឋាន: លេខ 8 ផ្លូវ 65 ផ្លូវហាយសាំង
ទូរស័ព្ទ: 0988551440
វេលាម៉ោងបើកលក់: 17:00-21:00, រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទ និង ថ្ងៃអង្គារ៍ ឈប់សំរាក
ឆ្នាំនៃសហគ្រិនលក់ដូរ: 2018
ប្រទេសជាតិ: ប្រទេសកាណាដា
 
小義大利