ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

នំស្លឹកខ្ទឹមស៊ែវមី

អាស្រ័យដ្ឋាន:លេខ ២៣ ខាងមុខ ផ្លូវគ័ងមីង
ទូរស័ព្ទ:0983-133933
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:05:00-10:00 14:00-19:00 ពេលថ្ងៃត្រង់ក្នុងរដូវរងារមិនឈប់សំរាក
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2013
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ចិនដីគោក

小米蔥油餅