ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

គុយទាវសាច់គោរស់ជាតិឆុ័ន ចុងភៅ

អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 317 ផ្លូវជឺហាំង
ទូរស័ព្ទ:(02)2858-7429
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:00-21:00
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2009
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:វៀតណាម

小廚川味牛肉麵