ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ហាងលក់ទំនិញម៊ុកស៊ាជែវយ៉ា

លក្ខណៈពិសេស:ទំនិញនាំចូលមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍
អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ17 ច្រក 9 នុង ច្រកផ្លូវ293 ផ្លូវជឺកសីង
ទូរស័ព្ទ:(02)2858-8733
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2014
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

沐莎加雅商店