ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ហាងលក់ទំនិញ〈ROYAL〉ឡវយាំង

លក្ខណៈពិសេស:ទំនិញនាំចូលមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍
អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 5 នៅតាមផ្លូវចឹងសីង
ទូរស័ព្ទ:(02)2822-0018、0912-435-768、(02)2364-1310
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:09:30-20:00
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2012
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

羅亞〈ROYAL〉商店