ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

បង្អែមផ្អែមដ៏ឆ្ងុយ

អាស្រ័យដ្ឋាន:លេខ ៦៩ ផ្លូវតាថុង
ទូរស័ព្ទ:0922-495528
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:00-23:00
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2016
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ចិនដីគោក

香醇甜品