ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ហាងបាយខ្លាឃ្មុំអាហារពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ 小熊早午餐

អាស្រ័យដ្ឋាន:លេខ 48 ផ្លូវលេខ 330 ផ្លូវ ស៊ុងចាំង ខ័ណ្ឌស៊ុងចាំង  សង្កាត់ចុងសាន ទីក្រុងតៃប៉ិ

ទូរស័ព្ទ:(02)2521-0229

ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:6:00-15:30 (សំរាកនៅថ្ងៃពុធ)

ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2003

មេការប្រចាំសញ្ញាតិ : មីយ៉ាន់ម៉ាហាងបាយខ្លាឃ្មុំអាហារពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់
   
ហាងបាយខ្លាឃ្មុំអាហារពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់
   
ហាងបាយខ្លាឃ្មុំអាហារពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់