ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

"ការបង្រៀនគ្រួសាររីករាយ" (12-3)

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍យុវជន និងការអប់រំក្រុមគ្រួសារទីក្រុងតៃប៉ិ នៅថ្ងៃសៅរ៍ "ថ្ងៃទី 14 ខែមករា: ខ្ញុំគ្រាន់តែជាក្មេងប្រុស - នៃការកែភេទនិងរឿងរីកចម្រើនក្នុងខ្សែជីវិត  ថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភៈ៖ ការអានសៀវភៅជាលក្ខណៈគ្រួសារជាមួយគ្នាគឺសប្បាយណាស់ ក្នុងថ្ងៃទី11 ខែ មីនា៖ចុះឪពុកម្តាយប្រើឌីជីថលគិតមិចវិញ? 3C ការអប់រំការគិតថ្មី" សូមពិនិត្យមើលលើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ។  (https://ydfe.gov.taipei/)

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-12-16