ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

​ គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកណ្តាលផ្តល់ជូន "តំបន់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" ដើម្បីណែនាំដំណើរការបោះឆ្នោត និងបញ្ហានានាដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់(1-11)

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ និងបញ្ហាដែលត្រូវកត់សំគាល់សូមមើល“ តំបន់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី ” :https://web.cec.gov.tw/english/cms/new_immigrants

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-01-28