ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ស៊ឹកលីង ទីក្រុងតៃប៉ិ ឆ្នាំ 2022 ផើងផ្ការុក្ខជាតិ អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី ․ថ្នាក់សួនផ្កានៃការវគ្គសិក្សាព្យាបាលដោយប្រកាសផ្សាយចុះឈ្មោះចូលរៀន (6-10)

ការិយាល័យសង្កាត់ស៊ឹកលីង ទីក្រុងតៃប៉ិចាប់ពីថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី 25 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022  រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ និងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ចាប់ពីវេលាម៉ោង 1:30 រសៀល ដល់ម៉ោង 4:30 រសៀល។  បានរៀបចំបើកវគ្គ ឆ្នាំ 2022 ផើងផ្ការុក្ខជាតិ អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី ․ថ្នាក់សួនផ្កានៃការវគ្គសិក្សាព្យាបាល សូមស្វាគមន៍មិត្តភក្តិអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីចុះឈ្មោះចូលរួមទាំងអស់គ្នា។  អ្នកដែលមានបំណងចុះឈ្មោះ សូមបំពេញទម្រង់បែបបទចុះឈ្មោះ ហើយមកការិយាល័យរបស់យើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់ ដើម្បីបញ្ចាក់ឈ្មោះទទួលយកជាក់លាក់ក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការ ឬទូរស័ព្ទមក (02) 2882-6200 ចុចផ្លាស់លេខ 6501 ដោយកញ្ញា ស៊ុង  លេខខ្វះ ៖ (88615506) ឬចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិត (លើគេហទំព័រ ៖ https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/80)។

 

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-06-24