ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សម្រាប់ថ្ងៃទី 7/21~8/20 នៃការិយាល័យសង្កាត់វិនសានក្រុងតៃប៉ិ បានរៀបបើកថ្នាក់ "រៀនភាសាវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ 109 “(6-13)

ណែនាំអក្ខរក្រមនិងបញ្ចេញសំឡេងភាសាវៀតណាម ដោយនិយាយពាក្យថាសួស្តី និងរបៀបប្រើភាសាទិញម្ហូបនៅហាងវៀតណាម។ ល។

ពេលវេលា៖ 2020.7/21~8/20,រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអង្គារ៍ ថ្ងៃព្រហត្តិ៍ វេលាម៉ោង 09:00-12:00
ទីតាំង៖ មមណ្ឌលសុខភាពសង្កាត់វិននសានបន្ទប់ប្រជុំនៅជាន់ទី 7 (លេខ 220 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវម៉ូកចាក សង្កាត់វិនសាន)
ទូរស័ព្ទ៖2936-5522 ចុចផ្លាស់លេខ359
វេចផ្សាយចុះឈ្មោះ :https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/

Publish Date

2020-06-19