ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ សាលាស្រុកអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីសងង្កាត់វ័នហ័រ និងសង្កាត់ស៊ឹកលីងនឹងបានផ្អាកឈប់ជួលទីធ្លារមួយរយះសិននិងរៀបចំសកម្មភាពចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី8 ខែ 6 មិថុនាឆ្នាំ 2021 (កាលបរិច្ឆេទនៃការផ្អាកនឹងត្រូវបានកែសម្រួលស្របតាមស្ថានភាពរាតត្បាត) (5-7)

1. ឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើនការដាស់តឿននៃការរីករាលដាលដល់កម្រិតទី ២ សាលសង្កាត់វ័នហ័រនិងសាលអគារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនឹងបញ្ឈប់ការជួលមួយរយះសិននិងការជួលសកម្មភាពពីខាងក្រៅចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី8 ខែ 6 មិថុនាឆ្នាំ 2021 (កាលបរិច្ឆេទឈប់សម្រាកនឹងត្រូវបានកែសម្រួលស្របតាមការរីករាលដាល) ។

2. សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់អ្នកបកប្រែភាសាថ្មីរបស់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី ត្រូវបានធ្វើឡើងជាធម្មតាប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី សូមទូរស័ព្ទមកលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងបន្ទាន់របស់សាលអគ្នារក្នុងម៉ោងធ្វើការ៖
បណ្តាញទូរស័ព្ទអ្នកបកប្រែភាសាថ្មីរបស់សាលអគារស៊ឹកលីង:(02)2883-7750
បណ្តាញទូរស័ព្ទអ្នកបកប្រែភាសាថ្មីរបស់សាលអគារវ័នហ័រ :(02)2370-1046

3. កចំណូលស្រុកថ្មីត្រូវពាក់ម៉ាស់ការពារក្នុងអំឡុងពេលចូលរៀន សូមចូលកន្លែងដែលមានឈ្មោះពិត (សូមយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ) និងពិនិត្យកំដៅសីតុណ្ហភាពម្នាក់ៗនិងបាញ់ទឹកអាកល់លាងដៃ ហើយនិងហាមឃាត់ការបរិភោគ មានការរអាក់រអួលណាមួយ សូម​អភ័យទោស​យើងខ្ញុំ​ផង។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-05-14