ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់សុងសាន 5/24-9/9 “ ឆ្នាំ 110 ថ្នាក់ចម្អិននំដុតនិងចម្អិនម្ហូបអាហាចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី” 6/3-7/15 “ ឆ្នាំ 110 ថ្នាក់ចំណេះដឹងនៃជីវិតរស់នៅចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនិងថ្នាក់ធ្វើក្រចកលាបព័ណ៌” បានពន្យារពេលជាបណ្តោះអាសន្នសិន (5-9)

ដើម្បីសហការជាមួយវិធានការណ៍ បង្ការការរីករាលដាលជំងឺវិរ៉ុសកូវិដ១៩ នៃរដ្ឋាភិបាលការិយាល័យសង្កាត់សុងសានទីក្រុងតៃប៉ិ ត្រូវបានគ្រោងទុកនៅ 5/24-9/9 “ ឆ្នាំ 110 ថ្នាក់ចម្អិននំដុតនិងចម្អិនម្ហូបអាហាចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី” 6/3-7/15“ ឆ្នាំ 110  ថ្នាក់ចំណេះដឹងនៃជីវិតរស់នៅចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនិងថ្នាក់ធ្វើក្រចកលាបព័ណ៌” ថ្នាក់រៀនត្រូវបានពន្យារពេល។  កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនឹងត្រូវបានប្រកាសដាច់ដោយឡែក យោងតាមស្ថានភាពនៃការរាលដាល ហើយសិស្សដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នឹងត្រូវជូនដំណឹងផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងការិយាល័យសង្កាត់សុងសានទីក្រុងតៃប៉ិ (02)87878787  ចុចផ្លាស់លេខ 736 កញ្ញា ឈិន

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-05-19