ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ណីហូរ 9 / 28-10 / 26 "ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីថ្នាក់លាបក្រចកដៃ " (9-1)

ណែនាំការថែរក្សាក្រចក  រៀនគូសក្រចក និងតជែល ហើយនិងមាតិកាផ្សេងទៀតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងភាពសប្បាយរីដ៏ករាយ!

ពេលវេលា ៖ ថ្ងៃទី 28 ខែ 9 កញ្ញា ដល់ ថ្ងៃទី  26 ខែ 10 តុលា ឆ្នាំ 110 ជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ វេលាម៉ោង 09:00 ដល់ ម៉ោង 12:00 និងពីម៉ោង 13:00 ដល់ម៉ោង 16:00 រសៀល។
ទីកន្លែង៖ បន្ទប់ប្រជុំនៅបន្ទប់ 2 ជាន់ទី 5 នៃការិយាល័យសង្កាត់ណីហូរ ( លេខ 99 ជាន់ទី 5 ខ័ណ្ឌទី 6 ផ្លូវ មីងឆៀនតុង សង្កាត់ណីហូរ ទីក្រុងតៃប៉ិ)
ទូរស័ព្ទ:  02-27925828 ចុចផ្លាស់លេខ 208 កញ្ញា អ៊ូ

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-09-06