ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ឆ្នាំ 2023 ថ្នាក់សិប្បៈគំនូរធ្វើក្រចកចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី(3-7)

ការិយាល័យសង្កាត់ស៊ុងសាន នៃទីក្រុងតៃប៉ិ នៅឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី 26 ខែឧសភា  រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ និងថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង 1:30 រសៀល ដល់ 4:30 រសៀល "ថ្នាក់បង្រៀនសិប្បៈគំនូរធ្វើក្រចកដល់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី ឆ្នាំ 2023" នឹងប្រព្រឹត្តទៅ ហើយថ្នាក់នឹងធ្វើឡើងនៅវិទ្យាល័យឯកជនអ៉ីកតារតៃប៉ិ ថ្នាក់ខ្ពស់និងថ្នាក់មធ្យម ថ្នាក់រៀនចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម។ លើកនេះមានតែវិធីសាស្ត្រចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះដែលបើក។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យាស្ថាន ឬទំនាក់ទំនងលេខ 02-87878787 ចុចផ្លាស់លេខ 735 ដោយកញ្ញា អ៊ូ ពីសង្គមកិច្ចមនុស្សធម៌។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-03-20