ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ប្រតិបត្តិការដោយការិយាល័យស្រុកជាំសាននៅ 10/1 បើក“ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនិងសិប្បកម្មក្រអូប “ (9-10)

ពេលវេលា៖ 10/1,09:00-12:00、13:30-16:30
ទីតាំង៖ សាលប្រជុំមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលសង្កាត់ជុងសាន (ជាន់ទី 10 លេខ 367 ផ្លូវស៊ុងជាំង សង្កាត់ចុងសានទីក្រុងតៃប៉ិ)
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 02-25031369 ចុចផ្លាស់លេខ 592 កញ្ញា ស៊ៀក

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-09-22