ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មហាវិទ្យាល័យអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈទីក្រុងតៃប៉ិ-ជំនួយការលើកកម្ពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈការងារទីក្រុងតៃប៉ិ (5-13)

កម្មករនិយោជិតថ្មីដែលបានផ្តល់សេវាការងារនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេលជាង 4 ខែនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភអតិបរមាចំនួន 10 ម៉ឺនដុល្លារតៃវ៉ាន់សម្រាប់ការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងជំនាញអន្តរជាតិ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-05-27