ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបិទប្រកាស៖ សាលថ្មីរបស់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីនៅសង្កាត់ ស៊ឹកលីង នឹងត្រូវបិទជាសាធារណៈនិងមិនអាចខ្ចីទីធ្លារ ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី28 ខែ 2 កុម្ភៈ ឆ្នាំ 110 តទៅ (12-1)

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការជួសជុលនៅអាគារស៊ឹលីងសាលប្រជុំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី សង្កាត់ ស៊ឹលីងត្រូវបានបិទជាសាធារណៈហើយ និងមិនអាចខ្ចីទីធ្លារ ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែ 2 កុម្ភៈ ឆ្នាំ 110  តទៅ។ សូមអភ័យទោសចំពោះការផ្អាកឈប់នេះ !
 
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរចម្ងល់អំពីប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី សូមទូរស័ព្ទមកលេខអ្នកបកប្រែភាសារបស់ក្លឹបក្នុងម៉ោងធ្វើការ៖
សេវាកម្មបកប្រែសមាគមន៍ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីស៊ឹលីងទូរស័ព្ទលេខ ៖(02)2883-7750
បណ្តាញទូរស័ព្ទអ្នកបកប្រែភាសារបស់ការិយាល័យប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីវ័នហ័រ ៖(02)2883-1735

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2020-12-02