ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

"ដំណើរទស្សនកិច្ចសាជីវកម្មលើកទីពីរសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" នៃ "កម្មវិធីលើកកម្ពស់ការងារអ្នកស្រុកថ្មី" (9-6)

 ទីក្រុងតៃប៉ិមានទីតាំងនៅសាលាសហគ្រាស ចាប់ពីម៉ោង 9:00 ដល់ 17:00 ថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2022 (ថ្ងៃសុក្រ) (ផ្ទះលេខ 152 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវ ប៉ិសិនលូក សង្កាតសិនខិន  ទីក្រុងតៃប៉ិថ្មី។   ផ្ទះលេខ 4 ជាន់ទី 3 ផ្លូវហ្វូរសូក សង្កាត់ស៉ីងជ័ង ទីក្រុងតៃប៉ិថ្មី ) ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការទស្សនាសហគ្រាស អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងមកលេខ: 23085231 ចុចផ្លាស់លេខបន្ថែម 703 កញ្ញា ចាំង, 712 កញ្ញា យ៉ាំង ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-09-14