ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2017.6.8 ប្រកាសចេញ "ច្បាប់អនុវត្តច្បាប់ចូលសញ្ជាតិ" ការធ្វើវិសោធនកម្ម (7-4)


យោងតាម [ពាក្យគ្រួសារនៅក្នុងមាត្រាលេខទី 1061201171 នៃការកោសហៅ ] បទប្បញ្ញត្តិនៃការប្រកាសចេញអំពីរឧបសម្ព័ន្ធនេះ។