ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សម្រាប់ការស្នើសុំដោយសមាគមអភិវឌ្ឍន៍ជនចំណូលស្រុកថ្មី "ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថ្មីនៃសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍" សូមចុះឈ្មោះចូលរួម (4-7)

សូមស្វាគមន៏ចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនិងអ្នកដែលស្រលាញ់ចូលចិត្តបង្រៀនភាសាចិន។ ចុងបញ្ចប់នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានឱកាសបម្រើដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ចិននិងកូន ៗ របស់ពួកគេក្នុងការបង្រៀនភាសាចិននិងបទពិសោធន៍វប្បធម៌នៃប្រទេសផ្សេងៗ។
ទំនាក់ទំនង: 02-2369-1001 លេខ 13  ឬ https://goo.gl/MxUHZq

 

Publish Date

2018-05-01