ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីក្រុងតៃប៉ិតំបន់ខាងត្បូងនៃសហគមន៍ចំណូលស្រុកថ្មីចុះឈ្មោះចូលហ្វឹកហាត់អ្នកបំរលការស្ម័គ្រចិត្ត(3-12)

វគ្គសិក្សានេះរួមបញ្ចូលទាំងការស្វែងយល់ពីវិបត្ដិពហុវប្បធម៌តាមរយៈការលេងហ្គេម ។ ជ្រើសរើសល្បែងក្តារខាងស្តាំនិងជំនាញនៃសកម្មភាពដឹកនាំរបៀបឆ្លើយតបទៅនឹងអារម្មណ៍អវិជ្ជមាននិងអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានរបស់អ្នកចូលរួម។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត 02-29312166 * 12 https://goo.gl/forms/8T7h2mG4tVzbAiJ72

Art editor Img

Art editor Img

Art editor Img