ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ទីក្រុងតៃប៉ិមូលដ្ឋានថែទាំប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីសម្រាប់តំបន់តៃប៉ិខាងជើង 109.4/11 (ថ្ងៃសៅរ៍) 、5/16 (ថ្ងៃសៅរ៍)បានបើកថ្នាក់ "របៀបប្រើការថតរូបវិដេអូដើម្បីបង្ហាញពីខ្លួនអ្នក"(3-7)

រៀនថតរូបភ្លូរ៉ាអិចថតរូបបញ្ឈរនិងជំនាញតែងមូលដ្ឋាន!
ពេលវេលា៖1109.4/11 (ថ្ងៃសៅរ៍) 、5/16  (ថ្ងៃសៅរ៍)
ទីតាំង៖បន្ទប់ថ្នាក់ ២០៦ អគារគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យតាថុង(ផ្ទះលេខ ៤០ ខ័ណ្ឌទី ៣ ផ្លូវចុងសានប៉ិសង្កាត់ចុងសាន)
ទូរស័ព្ទ៖(02)2504-0399
 

Publish Date

2020-03-11