ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ទីក្រុងតៃប៉ិមូលដ្ឋានថែទាំប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីសម្រាប់តំបន់តៃប៉ិខាងជើង 2020.4/11 (ថ្ងៃសៅរ៍) 、5/16 (ថ្ងៃសៅរ៍)បានបើកថ្នាក់ “សិប្បកម្មជំនាន់ថ្មីក្មេងជំនាន់ទី ២” (3-6)

សូមស្វាគមន៍ចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាន់ថ្មីក្មេងជំនាន់ទី ២ ដែលមានអាយុលើសថ្នាក់បឋមសិក្សាឡើងទៅ តោះមកធ្វើចិញ្ចៀននិងប្រអប់ក្រដាសជូតមាត់មក!
ពេលវេលា៖1109.4/11 (ថ្ងៃសៅរ៍) 、5/16  (ថ្ងៃសៅរ៍)
ទីតាំង៖ បន្ទប់ថ្នាក់ ២០៧ អគារគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យតាថុង(ផ្ទះលេខ ៤០ ខ័ណ្ឌទី ៣ ផ្លូវចុងសានប៉ិសង្កាត់ចុងសាន)
ទូរស័ព្ទ៖(02)2504-0399
 

Publish Date

2020-03-11