ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

អនុវត្តនៅលើ 9/18, 10/2 នៅមូលដ្ឋានការថែទាំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៅតំបន់ខាងកើតទីក្រុងតៃប៉ិ បានបើក "ធ្វើដោយខ្លួនឯង? ធ្វើដោយខ្លួនអ្នក !" ថ្នាក់បទពិសោធន៍ច្នៃប្រឌិតតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់កុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់ (9-2)

បង្កើតវគ្គរៀនតាមអ៊ីនធឺណិតដូចរៀនធ្វើរបាំមុខ និងស្រោមជើងឬតុក្កតាប្រើដោយកម្មវិធី 
google meet បង្រៀនតាមអ៊ីនធឺណិត។

ពេលវេលា៖ 9/18, 10/2, ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី 10: 00-12: 00
ទូរស័ព្ទ៖  2631-7059 11 ចុចផ្លាស់លេខ  11 បុគ្គលិកបំរើការសង្គមកិច្ច កញ្ញា ឡាន់

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-09-06