ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបំរើស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅក្រុងតៃប៉ិ 7/11-9/19 "នៅពេលម្ហូបអាហាររបស់យើងនៅក្បែរគ្នា»ថ្នាក់បង្រៀនចំអិនម្ហូបសម្រាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី"(5-9)

ពេលវេលា៖ 2020.7/11-9/19(7/18、8/1 រាល់ពេលត្រូវផ្អាកមួយម្តង) រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង 09:30-12:30
ទីតាំង៖ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបំរើស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅក្រុងតៃប៉ិ
(អស័ដ្ឋានលេខ 21 ជាន់ទី 7 ខ័ណ្ឌទី ១ ផ្លូវឌីហ័រ សង្កាត់តាថុង)
ទូរស័ព្ទលេខ៖ (02)2558-0133 ចុចផ្លាស់លេខ 17

Publish Date

2020-05-26