ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មូលដ្ឋានថែទាំជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីស្រុកតៃប៉ិខាងកើត10/24 សម្រាប់ "ការបង្រៀនសុភមង្គល 3- ការពារសិទ្ធិកុមារ "(10-2)

រៀនអំពីការការពារសិទ្ធិកុមារ។

ពេលវេលា៖ 109.10/24 (ថ្ងៃសៅរ៍) 14:00-16:00
ទីតាំង៖ សាលអរព្រះគុណ Neihu (លេខ 66 ផ្លូវលេខ 39 ចក្រផ្លូវ 99 ផ្លូវលេខ ៣ ផ្លូវខាងលីង)
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 2631-7059 ចុចផ្លាស់លេខ 11
 

Publish Date

2020-10-08