ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការបង្ការជំងឺគ្រុនជ្រូកអាហ្រ្វិក អ្នកទាំងឡាយមកសហការរួបរួមគ្នា (8-10)

1. កុំនាំចូលដោយខុសច្បាប់ពីក្រៅបរទេសអំពីសាច់
2. កុំទិញផលិតផលសាច់នៃប្រភពដើមមិនស្គាល់លើបណ្តាញ 
3. ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានសាច់ដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបាន សូមបោះរបស់ហ្នឹងចោលទៅក្នុងធុងសំរាមចោលទៅ    ឬផ្ញើទៅការិយាល័យបង្ការ  និងអធិការកិច្ចឬនាយកដ្ឋានការពារសត្វ។
តាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទការជូនដំណឹងទៅ : 0800-039-131
* ការនាំចូលដោយខុសច្បាប់ នៃសាច់អាចត្រូវនឹងផ្ដន្ទាទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារទៅប្រាំពីរឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ពី 3 លានយ័នចិនតៃវ៉ាន់

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-08-30