ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

នាយកដ្ឋានការបរទេសនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ បានរៀបចំ "ការច្នៃប្រឌិតពហុវប្បធម៌ដ៏សប្បាយរីករាយ"សកម្មភាពការប្រកួតប្រជែង (5-2)

1.ដើម្បីលើគុណសម្បត្តិនៃសាវតាពហុវប្បធម៌របស់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី និងកូនៗរបស់ពួកគេ និងបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងសកម្មភាព "ពហុវប្បធម៌" និង "អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងជាតិសាសន៍" (The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination អក្សរកាត់ ICERD)គំនិតនៃគំនិត បង្កើនសមត្ថភាពរបស់មនុស្សក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការសាធារណៈ បំផុសដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត រួមបញ្ចូលទៅក្នុងបរិវេណសាលា ឬសកម្មភាពសហគមន៍ ហើយបកប្រែទៅជាសំណើគោលនយោបាយជាក់ស្តែង និងសកម្មភាពនៃការប្រកួតប្រជែងប្រឡង។

2. ការប្រកួតនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជ្រើសរើសចំនួន 10 ក្រុម ដើម្បីអនុវត្តគោលការយ៍ ហើយយោងទៅតាមខ្លឹមសារនៃការអនុវត្តគោលការយ៍ មានប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការអនុវត្តរហូតដល់ 80,000 ម៉ឺនដុល្លារចិនតៃវ៉ាន់ នឹងត្រូវផ្តល់ជូនសម្រាប់ក្នុងក្រុមនីមួយៗ ដែលបានជ្រើសរើស ហើយក្នុងកម្មវិធីនឹងត្រូវបានទទួលឈ្មោះយក ចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែឧសភា ដល់ ថ្ងៃទី 15 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022 ហើយផ្ញើជាមួយនឹងផ្លាកសញ្ញាប្រៃសណីយ៍ទៅកាន់ "ផ្នែកកិច្ចការអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (ផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី) នៃនាយកដ្ឋានបរទេសនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ" (អស័យដ្ឋានលេខ 15 ជាន់ទី 5 ផ្លូវ គ័ងចូវ សង្កាត់ ចុងចឹន ទីក្រុងតៃប៉ិ) សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ (https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/147023/307312/)  និងគេហទំព័រព័ត៌មានអភិវឌ្ឍន៍បណ្តុះបណ្តាលអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (https://ifi.immigration.gov.tw)  ទាញយកព័ត៌មានថ្មីៗ ឬទាក់ទងតាមរយៈលេខ 02-23889393 ចុចផ្លាស់លេខ 2592 តាមកញ្ញា ចូវ ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-05-06