ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ឆ្នាំ 2022 "ផែនការសេវាលើកកម្ពស់ការងារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" "បទបង្ហាញសមិទ្ធិផលអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" (11-4)

ការិយាល័យសេវាកម្មទីក្រុងតៃប៉ិ ថ្ងៃទី 18 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022  (ថ្ងៃសុក្រ) វេលាម៉ោង 9:00 ដល់ 15:00 ជាពេលវេលាបន្ទប់ការងារគេចេញធ្វើការ (លេខ 101 ជាន់ទី 6 វិថីម៉ុងចែវ ភូមិសង្កាត់វ័នហ័រ ទីក្រុងតៃប៉ិ) អ្នករៀបចំដោះស្រាយបទបង្ហាញសមិទ្ធិផលចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី។  សូមស្វាគមន៍អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីមកចូលរួមក្នុងការចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នា   ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមក៖ គេហទំព័រជំនួយការងាររបស់ទីក្រុងតៃប៉ិ ឬទូរស័ព្ទមកលេខ 23085231 ចុចផ្លាស់លេខបន្ថែម 703 កញ្ញា ចាំង  712 កញ្ញា យ៉ាំង ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-11-17