ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

អង្គការមូលនិធិសុខុមាលភាពសង្គមអ៊ីទាន 9/9-10/28 បានរៀបចំបើក "ថ្នាក់ឪពុកម្តាយនិងកុមារ - សម្រាប់ចំណូលស្រុកថ្មី"(9-2)

តោះរីកលូតលាស់ជាមួយកូន ៗ របស់អ្នក រួមទាំងវគ្គសិក្សារីករាយដូចជាការចែកសៀវភៅរូបភាព ការធ្វើដោយដៃផ្ទាល់របស់ឪពុកម្តាយនិងកូនៗ នៃចង្វាក់ភ្លេងជាឪពុកម្តាយនិងកុមារមកណ៎ា!

ពេលវេលា៖ 109.9/9-10/28 រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ 09:30-11:30
ទីកន្លែង៖ បន្ទប់ក្រុមមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបំរើស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារចំណូលស្រុកថ្មីនៃតៃប៉ិ (លេខ 21 ជាន់ទី 7 ខ័ណ្ឌទី ១ ផ្លូវឌីហ័ក សង្កាត់តាថុង)
ទូរស័ព្ទ៖  2230-6670#7207

Publish Date

2020-09-08