ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការិយាល័យចុះឈ្មោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីរបស់ការិយាល័យតៃវ៉ាន់ឆ្នាំ 2019 (5-9)

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត: 02-23511711 # 8903
ពេលវេលា: 6 / 3-6 / 28 (ថ្ងៃចន្ទ និងអង្គារ៍ និងពុធ) 13: 30-16: 30
ទីកន្លែង: ថ្នាក់កុំព្យូទ័រ បន្ទប់ជាន់ទី 9 ជាន់ ផ្ទះលេខ 1 បណ្ណាល័យក្រុងតៃប៉ិ (លេខ 125 ផ្នែក 2 ផ្លូវជីនហ្គូខាងត្បូង)