ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សាលប្រជុំជនចំណូលស្រុកថ្មីវ័នហ័រ 11/29 គ្រប់គ្រង“ អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងស្វែងរក“ តែ” - ផែនការថវិកាសំរាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៅក្រុងតៃប៉ិ” (11-3)

អ្នករាល់គ្នាកំពុងស្វែងរក“ តែ” - ផែនការថវិកាសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៅក្នុងក្រុងតៃប៉ិ ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំត្រូវបោះឆ្នោតជាជំហានចុងក្រោយ យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នករាល់គ្នាឱ្យជ្រើសរើសលំដាប់អាទិភាពនៃសំណើតែពេលរសៀល។ អាហារសម្រន់ឆ្ងាញ់ក៏មាននាថ្ងៃរសៀល សូមស្វាគមន៍អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី សូមចូលរួមទឫងអស់គ្នា! !

ពេលវេលា៖ 2020/11/29 (ថ្ងៃអាទិត្យ) 13:00-16:00
ទីកន្លែងៈសាលមហោស្រពជាន់ទី 4 សាលវ័នហ័រអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី
ទូរស័ព្ទ៖ 2725-1906
ចុះឈ្មោះលើបណ្តាញវេចផ្សាយ :https://reurl.cc/D6E4M6
 

Publish Date

2020-11-13