ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

១/១១/២០២០ ដើម្បីបោះឆ្នោត part2! (12-5)

ខ្សែវីដេអូសង្ខេបនៃសំបុត្របោះឆ្នោតរបស់គណកម្មាធិការកណ្តាលមានជាភាសាតៃវ៉ាន់និងភាសាចិនហាក់កា! (12-5)
ការផ្សព្វផ្សាយសំបុត្រប្រកាស ~ https://reurl.cc/Rd7Ydn
ភាសាតៃវ៉ាន់ ~ https://reurl.cc/lLbzLv
ភាសាហាក់កា ~ https://reurl.cc/0zbKzk
 

Publish Date

2019-12-24