ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2017.6.3 ការប្រកាសចេញ " ធម្មជាតិនៃជំនាញភាសាជាមូលដ្ឋាននិងចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានសញ្ជាតិសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចទទួលស្គាល់ជាស្ដង់ដារជាតិ " នៅក្នុងករណី(7-5)


យោងតាម [ពាក្យគ្រួសារនៅក្នុងមាត្រាលេខទី 1061201720 នៃការកោសហៅ ] បទប្បញ្ញត្តិនៃការរប្រកាសចេញឧបសម្ព័ន្ធនេះ។