ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ដោយសារករណីជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ក្នុងស្រុក បានត្រូវគេឆបោកទៅក្រៅប្រទេសធ្វើការងារ បង្កការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ និងប៉ះពាល់ដល់សេរីភាព និងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានផ្តល់ព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនចិនតៃវ៉ាន់ ពង្រឹងការយល់ដឹង និងការប្រុងប្រយ័ត្ន (9-2)

ដោយសារករណីជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ក្នុងស្រុក បានត្រូវគេឆបោកទៅក្រៅប្រទេសធ្វើការងារ បង្កការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ និងប៉ះពាល់ដល់សេរីភាព និងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានផ្តល់ព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនចិនតៃវ៉ាន់ ពង្រឹងការយល់ដឹង និងការប្រុងប្រយ័ត្ន

តំបន់គេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយអន្ទាក់ល្បិចឆបោករកការងារនៅបរទេស
https://mofa.gov.tw/Theme.aspx?n=3915&sms=69&s=136

គេហទំព័រព័ត៌មានអភិវឌ្ឍន៍បណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកស្នាក់នៅថ្មី
https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/mp?mp=1

គេហទំព័រក្រសួងការបរទេស
https://www.immigration.gov.tw

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-09-06