ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ឆ្នាំ 2023 "សិក្ខាសាលាវគ្គទី 1 ស្តីពីរកការងារជូនអ្នកចំំំណូលស្រុកថ្មី" នៃ "ផែនការលើកកម្ពស់សេវាកម្មស្វែងរកការងារសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" (3-3)

ការិយាល័យសេវាកម្មទីក្រុងតៃប៉ិ  ថ្ងៃទី 23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) ចាប់ពីម៉ោង 9:00 ដល់ 12:30 ឧទាហ៍សាកល្បងរៀនសម្តែងនៅបន្ទប់ថ្នាក់រៀនផ្នែកពលករ (អស័ដ្ឋានលេខ 101 ជាន់ទី 6 វិថីម៉ុងចាវ សង្កាត់វ័នហ័រ ទីក្រុងតៃប៉ិ) រៀបចំសិក្ខាសាលាការងារសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី សូមស្វាគមន៍អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីចូលរួមក្នុងការចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នា

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់៖ គេហទំព័របន្ថែមមណ្ឌលស្វែងរកការងារនៅទីក្រុង តៃប៉ិ

ឬទូរស័ព្ទមកលេខ៖ 23085231 ចុចផ្លាស់លេខ 703 កញ្ញា ចាំង លេខ 712 កញ្ញា យ៉ាំង


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-03-14