ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

រំលឹកដាក់ទឿនដល់ថ្ងៃផុតកំណត់ក្រដាសប័ណ្ណសម្រាប់ពិធីបុណ្យបណ្តែប្រទិបនៅផ្សាររាត្រីឡោវហឺរ (11-6)

✨ ផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដោយរំលឹកដាក់ទឿន✨


12/11 ឆ្នាំ 2022 នៅច្រកចេញទី 5 នៃស្ថានីយ៍អូតូរ៉ៃ តំបន់ស៊ុងសាន (នៅជាប់សាលាបឋមសិក្សា ស៊ុងសាន)  បានរៀបចំកម្មវិធី "បណ្តែតប្រទិតដោយ DIY  និង កម្មវីធីបទពិសោធន៍នៃវប្បធម៌"បានចេញផ្សាយដោយជោគជ័យចែកចាយនៅ "ប័ណ្ណប្រកាសផ្សាររាត្រីផ្លូវ ឡោវហឺរ" នឹងផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃ (15/11) ប៉ុណ្ណោះ!   សូមចាប់យកពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ~


ផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដោយរំលឹកដាក់ទឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងមិត្តភក្តិប្រើប្រាស់ក្រដាសប័ណ្ណ សូមប្រកាសបិទលើ "ហាងសហការណ៍ក្នុងពិធីបុណ្យបណ្តែតប្រទិបនៅតៃប៉ិ" ហាងដែលត្រូវបានគេប្រើភ្ជាប់ជាមួយ គឺជាហាងជាសម្គាល់សំខាន់ពិសេស!


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-11-18