ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្នុងខែសីហាដំណើរទេសចរណ៍កម្សាន្តឆ្លងកោះ-សមាគមចំណូលស្រុកថ្មីសង្កាត់ស៊ីកលីង នៃកម្មវិធីចែករំលែកពហុវប្បធម៌ (7-15)

ដើរលេងកម្សាន្តដោយគ្មានដែនកំណត់‍‍ ~ ដំណើរទេសចរណ៍កម្សាន្តឆ្លងកោះ
មិនស្ទះចរាចរណ៍ មិនមានអារម្មណ៍នឿយហត់ មិនចាំបាច់តម្រង់ជួរ
ងាយស្រួលរៀនការសន្ទនាជាក់ស្តែង រវាងភាសាចិនហុងកុង និងភាសាថៃ
បន្ទាប់ពីចប់ការណែនាំមពីប្រទេសហ្វីលីពីន និងឥណ្ឌូណេស៊ីក្នុងខែមិថុនា ។ លើកនេះខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ប្រទេស [ហុងកុង] និង [ថៃ] ម្តង។
កាលបរិច្ឆេទ៖ 2022.08.14 (ថ្ងៃអាទិត្យ)
ទីកន្លែង៖ សាលប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីសង្កាត់ស៊ឹកលីង - សួនពិហុវប្បធម៌ 2
គេហទំព័រចុះឈ្មោះ៖ https://reurl.cc/ZADRAW
វគ្គពេលព្រឹក៖ ការចែករំលែកវប្បធម៌ប្រទេសចិនហុងកុង + ការសន្ទនាទេសចរណ៍ជាក់ស្តែង
វគ្គថ្ងៃរសៀល៖ ការចែករំលែកវប្បធម៌ប្រទេសថៃ + ការសន្ទនាទេសចរណ៍ជាក់ស្តែង
លេខទូរស័ព្ទ៖ 2504-8088 ចុចបន្ត 23
សម្រាប់ចំពោះម្នកចូលរួម៖ មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី 20 ឆ្នាំឡើងទៅ ។
នឹងទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ 1 សម្រាប់បងប្អូនដែលបានមកចូលរួមទាំងអស់គ្នា។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-08-02