ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សម្រាប់មូលដ្ឋានថែទាំប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃក្រុងតៃប៉ិ 5/30, 6/6 បានរៀបចំបើកវគ្គសិក្សា ការធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី "ទំនាក់ទំនងឪពុកម្តាយនិងកូនដោយឥតគិតថ្លៃ" (5-6)

តោះយើងមកស្វែងយល់ពីពិភពខាងក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ!
ពេលវេលា៖5/30、6/6 9:30-16:30( ម៉ោង 9:00 ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ)
ទីតាំង៖សម្រាប់មូលដ្ឋានថែទាំប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃក្រុងតៃប៉ិ (អស័ដ្ឋានលេខ 7 ក្រុមទី 1 ចក្រផ្លូវលេខ 127 ផ្លូវជីងស៊ីង សង្កាត់វិនសាន)
ទូរស័ព្ទលេខ៖ (02)2931-2166

Publish Date

2020-05-22