ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

អង្គការមូលនិធិស៊ាយជិនជូរ 10/20 (ថ្ងៃអង្គារ) ប្រគល់ជូន“ អ្នកចំណូលថ្មីខាងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតូចតាចសិក្ខាសាលាហ្គេមក្រុមប្រឹក្សាសុខភាព "(10-3)

បង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈល្បែងគ្រប់គ្រងក្តារហិរញ្ញវត្ថុ។

ពេលវេលា៖ 109.10/20 (ថ្ងៃអង្គារ) 14:00-16:30
ទីតាំង៖ សាលវ័នហ័រអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីជាន់ទី ៤ (លេខ 171 ខ័ណ្ឌទី ២ ផ្លូវឆាងសា សង្កាត់វ័នហ័រ)
គេហទំព័រចុះ​ឈ្មោះ៖ https://forms.gle/sUUi6KbnTcuQWqVHA
ទូរស័ព្ទ:(02)2504-8080#21
 

Publish Date

2020-10-15