ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិឧបត្ថម្ភថវិកាដល់កម្មវិធីជំនួយសង្គមសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុក ថ្មីនាពេលចុះឈ្មោះ (11-4)

អ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ អាចដាក់ពាក្យទៅការិយាល័យកិច្ចការសង្គម

Publish Date

2020-11-19