ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ថ្នាក់រៀនអំពីមើលរុក្ខជាតិព្រៃឈើធម្មជាតិបីតង (2-12)

"ថ្នាក់រៀនមើលអំពីរុក្ខជាតិព្រៃឈើធម្មជាតិបីតង" នៅក្នុងឆ្នាំ 2023 នៅសង្កាត់ចុងសាន ទីក្រុងតៃប៉ិ  ថ្នាក់រៀនទៅវេលាម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ 12:00 ព្រឹកថ្ងៃត្រង់ នៅ (ថ្ងៃសៅរ៍) ថ្ងៃទី 11 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 និងចាប់ពីម៉ោង 18:00 ដល់ 21:00 យប់ នៅ (ថ្ងៃសៅរ៍) ថ្ងៃទី 6 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 (រៀនសរុបមាន 2 វគ្គ)។ ជួបជុំគ្នានៅទីតាំង៖ ភូមិសិល្បៈអន្តរជាតិ (អាស័ដ្ឋានលេខ 2 ផ្លូវលេខ 14 ចក្រផ្លូវលេខ 230 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវ ទីងចូវ  សង្កាត់ ចុងចឹង ទីក្រុងតៃប៉ិ) សម្រាប់ទីតាំងលម្អិត សូមមើលសារខ្លីដែលបានជូនដំណឹងមុនពេលធ្វើដំណើរ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនៃតំបន់អ្នលចំណូលស្រុកថ្មីនៃការិយាល័យសង្កាត់ចុងចឹង ឬទូរស័ព្ទមកកញ្ញា ចាំង តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ (02) 2341-6721 ចុចផ្លាស់លេខ 317 ចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការទទួលចុះឈ្មោះមុនគេ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-03-01