ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មនុស្សគ្រប់ៗគ្នាសុទ្ធតែមានចំណែករួមគ្នា ~ វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកត្រួតពិនិត្យការិយាល័យអធិការកិច្ចបញ្ចូនតំណឹង (មានភាសាចិននិងអង់គ្លេស)(1-2)